Oстало

Назив
Посебан колективни уговор за запослене у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/16, 104/17, 47/19 и 83/20)
Пословник Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 66/20)
Пословник о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 123/18)
Правила за израду закона и других прописа Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 24/14)
Закључак о усвајању програма послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021-2025. године ("Службени гласник Републике Српске", број 17/21)
Програм збрињавања вишка државних службеника у управи Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 107/09)
Програм стручног оспособљавања и начин полагања испита приправника у органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 43/09)
План послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2020. годину ("Службени гласник Републике Српске", бр. 18/20, 33/20 и 42/20)
Кодекс понашања државних службеника Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 83/02 и 83/09)
Рјешење о именовању лица задужених за усклађивање законодавства РС са правном тековином ЕУ ("Службени гласник Републике Српске", број 64/20)
Смјернице за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона ("Службени гласник Републике Српске", бр. 123/08 и 73/12)