РУГИПП-у ПОЗИТИВАН РЕВИЗОРИСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

19.04.2021
image

Републичкa управa за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ добила је позитивно мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији за период 01.01-31.12.2020. године. РУГИПП позитивно мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора добија по четврти пут, што је показатељ преданог рада руководства и свих запослених чији је примарни циљ корисницима пружити што бржу и квалитетнију услугу.

„Позитиван ревизорски извјештај, четврту годину заредом, потврда је континуираног, квалитетног и одговорног рада РУГИПП-а, као једне од највећих и најважнијих институција Републике Српске. Ако се узме у обзир сложени систем пословања који је организован у 64 организационе јединице распоређене на територији цијеле Републике Српске, као и велики број трансакција које се обављају посредством два организациона фонда и једне јединице за имплементацију пројекта Свјетске банке, позитиван ревизорски извјештај добија на још већем значају“, рекли су у РУГИПП-у.

Позитивно су оцијењене и набавке спроведене у оквиру Пројекта за регистрацију некретнина, те је потврђено да су све процедуре биле транспарентне и сагласне са смјерницама Свјетске банке за набавку робе, радова и услуга. Такође, Јединица за имплементацију Пројекта за регистрацију некретнина 12. марта 2021. године добила је позитивно ревизорско мишљење од независне ревизорске куће „Baker Tilly Re Opinion d.o.o.“, која је исто тако набавке у оквиру Пројекта прогласила задовољавајућим у смислу квалитета, поузданости, благовремености и транспарентности.

Позитивно мишљење Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, значајно je и због чињенице да РУГИПП спроводи милионске набавке за потребе властитог рада, али и за ангажовање геодетских организација, које према Закону о премјеру и катастру, обављају дио геодетских радова.

Ревизори су у извјештају за 2020. годину, као и ранијих година, утврдили да су јавне набавке  реализоване у складу са Законом о јавним набавкама, те у том смислу нису утврђене неусклађености са поменутим Законом, нити издате препоруке.

РУГИПП је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ове године добио најбољи извјештај до сада, односно добио је укупно три препоруке, једну мање у односу на прошлогодишњи извјештај, које ће, као и претходних година настојати да потпуно спроведе, те ће наставити да ради у складу са позитивним правним прописима, домаћински и економично, у интересу свих грађана Српске.

У ревизорском извјештају истичу, између осталог, да финансијски извјештаји РУГИПП-а истинито и објективно приказују, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2020. године, прихода, примитака, расхода и издатака, као и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској.

По мишљењу Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске активности, финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извјештајима РУГИПП-а за 2020. годину су у свим материјално значајним аспектима у складу са прописима којима су регулисане.

Када је у питању усклађеност активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са значајним законским и другим прописима за 2020. годину,РУГИПП је од Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске добио мишљење с резервом и то због тога што је током 2020. године, на одређено вријеме, због повећаног обима посла био запослен 91 извршилац на период дужи од шест мјесеци, што није у складу са чланом 50. став (3) тачка б) Закона о државним службеницима. На рјешавању овог питања РУГИПП континуирано ради, иако треба имати на уму да је због специфичне врсте посла, несметаног пружања услуга грађанима и пројеката које РУГИПП реализује некада немогуће ангажовање кадрова ограничити на период од шест мјесеци, као што је то у случају изградње ауто – путева.

У ревизорском извјештају наводи се да су проведене све препоруке везане за финансијске извјештаје из 2019. године, а није проведена само препорука везана за усклађеност пословања, која се односи на примјену члана 46. став (1) и (2) и 50. став (3) тачка б) Закона о државним службеницима у смислу привременог распореда запослених због потреба посла или повећаног обима послова и пријема државних службеника на одређено вријеме због повећаног обима посла.