РУГИПП УБРЗАНИМ КОРАЦИМА ДО ОСТВАРЕЊА СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА СРПСКЕ

22.01.2021
image

Република Српска наслиједила је јавне евиденције које је водила БиХ од успостављања земљишне књиге и катастарске евиденције од Аусторугарске. Те евиденције од дана успоставе па до данас садрже нетачне и неажурне податке и представљају камен спотицања привредном и економском развоју државе. Још 1984. године тадашња држава је донијела нови закон којим се кренуло у оснивање нове, тачне и ажурне евиденције-катастра непокретности. Нажалост, ратна дешавања 90- тих година и послије и високи представник заустављају тај процес и остају на снази јавне евиденције какве и данас затичемо. То је био разлог да Народна скупштина Републике Српске  донесе Закон о премјеру и катастару 2012. године којим се утврђује да је од општег интереса оснивање нове евиденције и у ту сврху доноси Закон о финансирању послова премјера и оснивања катастра. Овим законом утврђено је да се средства која приходује Геодетска управа кроз своје послове уплаћују на рачун посебне намјене - оснивања нове евиденције и за све послове који су неопходни као претходни послови за оснивање нове евиденције. Начин утрошка тих средстава, у смислу које инвестиције и послови ће се финансирати са тог рачуна посебне намјене, утврђује Народна скупштина Републике Српске кроз Програм послова премјера и оснивање катастра непокретности за период од пет година. Он у суштини представља буџет Геодетске управе, јер сва средства која приходује Управа могу да се користе искључиво према Закону о финасирању. Тако је истеком једног петогодишњег Програма у децембру 2020. приједлог за нови средњорични програм Влада упутила Народној скупштини Републике Српске у даљу процедуру.

Као полазна основа за израду овог Програма кориштена је анализа тренутног стања чијом имплементацијом ће се омогућити да РУГИПП  буде ефикасна, брза, модерна, сигурна организација и поуздан јавни сервис, односно институција за квалитетно пружање услуга својим корисницима, као и органа управе који је лидер за све геодетске и катастарске операције и чувар сигурности геопросторних података и података о непокретностима у Републици Српској. Програм се заснива и на претпоставци да су потпуне информације о непокретностима које се воде и одржавају у информационим базама стратешки ресурси Републике Српске са којима се мора управљати организовано и домаћински.

При изради Програма узета су у обзир искуства земаља у окружењу, те других европских држава, при чему се водило рачуна о властитим потребама, интересима и могућностима за његову реализацију. Ефикасна реализација Програма ствара темељ за економски развој и друштвени просперитет Републике Српске.

РУГИПП и њене организационе јединице обављају низ важних задатака и повјерених послова и то : оснивање јединствене евиденције катастра непокретности, премјер непремјерених подручја Републике Српске, одржавање свих постојећих евиденција о непокретностима и рјешавање имовинско правних односа.

Осим редовних послова РУГИПП обавља и низ послова за потребе Републике, односно њених органа и органа локалне самоуправе и то послове експропријације и рјешавања имовинско-правних послова у вези са њом (изградња путева, хидроелектарана, каналске мреже и др), надзор над извођењем геодетских радова у поступку експропријације и преглед елабората, рјешавање другостепених жалби у поступцима експропријације, припремне радње у сврху геодетског утврђивања међуентитетске линије разграничења (дужина линије око 1150км) и учешће у државним комисијама за границе, као и у стручним тимовима за границу.

РУГИПП планира модернизацију пословних простора и куповину нових што ће омогућити ефикасно пружање услуга и издавање података. Набавка нових простора приоритетно је планирана за организационе јединице гдје РУГИПП плаћа закуп и гдје не постоји адекватан смјештај за комисије за масовно излагање јединствене евиденције катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске.

У складу са наведеним, те на име рјешавања питања трајног смјештаја организационих јединица Управе за које се плаћају високи трошкови закупа, односно стварања оптималних услова за рад комисија за масовно излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретности планирана су средства у свеукупном  износу 18.000.000,00 КМ. Из ових средстава биће купљена и зграда за аналогни архив у склопу које ће бити и Музеј геодезије Републике Српске с циљем брже доступности потребне документације радницима РУГИПП-а у обављању свакодневних послова, што ће повећати њихову ефикасност, те омогућити бољу доступност архивске документације заинтересованим корисницима података из надлежности РУГИПП-а путем интернет сервиса за дистрибуцију архивских података.

РУГИПП врши геодетско-техничке радове и ријешава имовинско – правне послове, те тако ствара неопходне услове у циљу имплементације великих капиталних пројеката Републике Српске из зацртаног Програма економских реформи Републике Српске. Стратешки циљ је и оснивање јединствене евиденције на територији цијеле Српске по свим политичким и катастарским општинама. Указујемо на позитивне ефекте ангажовања властитих кадрова и опреме на геодетским пословима и оснивању катастра непокретности, које се одражавају непосредно на цијену извођења геодетских радова. Радови се убрзавају, а цијена извођења геодетских послова се по неколико пута смањује у односу када радове изводе фирме из приватног сектора. У планираном периоду годишње ће се рјешавати  око 50.000 предмета што укупно за плански период износи око 250.000 предмета. За све наведене радове потребно је обезбиједити финансијско – техничке услове што је овим Планом и обухваћено. 

Кључне реформске области Владе Републике Српске као што су опоравак привреде и нови привредни раст, реформа јавног сектора, фискална консолидација, очување социјалне сигурности и европски пут Републике Српске, европске интеграције и регионална сарадња не могу се остварити у потпуности без развоја, модернизације и унапређења рада сектора катастра непокретности као јединствене евиденције, проглашеним од општег интереса за Републику Српску и ослонца на њу. Ове политике се не могу реализовати без даље убрзане изградње јединствене базе катастра непокретности и инфраструктуре геопросторних података Републике Српске, гдје су евиденције РУГИПП-а њен кључни сегмент. Такође, обављаће се геодетско - технички радови и рјешаваће се имовинско – правни односи у поступку експропријације непокретности приликом реализације капиталних пројеката дефинисаних Програмом економских реформи Републике Српске за сваку годину трајања Програма. 

Главни циљеви Програма су фокусирани на квалитет, ефикасност, ефективност, транспарентност и одговорност у РУГИПП-у.

Укупнa вриједност инвестиција које су обухваћене Програмом за пет године је  142.683.488 КМ, а презицне податке сви заинтересовани могу пронаћи на интернет страници Народне скупштине.